Türkçe
Kurdî
Links
Kontakt os
Blog
Türkçe

HBG REVISION ApS

HBG Muhasebe & Danışmanlık

 

Danimarka vergi ve ilgili diğer mevzuatlar ile muhasebe standartlarına uygun bir şekilde;

 

Hertürlü  gerçek (şahıs) ve tüzel kişiler (sermaye şirketleri; limited/anonim şirket) (anparts-/aktieselskab) sözleşmeleri ile alım-satım sözleşmeleri hazırlanır  

Ticaret odası, vergi dairesi ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurular yapılır

Işlemler sonuçlandırıldıktan sonra mükellefiyetleri tescil ettirilir ya da gerekli olan değişiklikler ile tasviye ve kapanış işlemleri en kısa süre içerisinde sonuçlandırılır 

Işletmelerin dönemsel katma değer vergisi (moms) hesapları yapılır

Gerekli olan beyanname ve bildirgelerin düzenlemesi yapılarak ilgili kurumlara bildirilir

Işletme personeline ait yasal prosudüre uygun işe alım sözleşmeleri ile iş haklarını feshetme bildirge ve diğer tüm belgeleri düzenlenir 

Ücret bordroları hazırlanır, yapılan kesintilerin beyanname ve bildirgeleri düzenlenerek ilgili kurumlara bildirilir

Işletmelerin hertürlü mizan, bilanço ve kâr-zarar tabloları düzenlenir  

Sene sonu ve dönem sonu hesaplar, yıllık raporlar şeklinde gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte ilgili kurumlara bildirilir

Hesaplar üzerinde gerekli analizleri yapılır

Vergi mevzuatı ile vergi indirim ve istisnaları konusunda hertürlü danışmanlık yapılır

Mükelleflerin zaman içerisinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmaları sağlanır

Vergi ihtilafları durumunda mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlık yapılır

Gerekli delil, bilgi, belge ve benzer konudaki yüksek mahkeme kararları v.b. dökümanlar toplanarak dava dilekçesi hazırlanır 

Konu ile ilgili davalar takip edilir ve bu aşamada hertürlü danışmanlık yapılır
 

 

 
TürkçeKurdîLinksKontakt osBlog